Adatkezelési tájékoztató


Szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy 2018. május 25-én lép életbe az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete a General Data Protection Regulation, vagyis a GDPR. Az új adatvédelmi előírások a természetes személyek személyes adatainak a védelmét és szabad áramlását hivatottak biztosítani. A változó jogi környezetben a Preton Building Kft. honlapjának az adatbiztonsági szempontból való átvizsgálását elvégeztük. 

A Preton Building Kft. az internet alapú felületeinek használata során arra törekszik, hogy az elérhető legnagyobb biztonságban történjen az átadott személyes adatoknak a kezelése. 

A Preton Building Kft. által üzemeltetett honlapon kapcsolatfelvétel során is az Ön önkéntes hozzájárulása alapján számunka átadott személyes adatai bekerülnek rendszerünkbe. 

A Preton Building Kft. a tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. 

Természetesen az átadott adatok kezelése során mindig a jogszerűségre, az érintettek széles körű tájékoztatására és az adatkezelés átláthatóságára törekszünk továbbra is. 

Megtisztelő számunkra bizalma és köszönjük, hogy szolgáltatásainkat veszi igénybe, ezért is kérjük, hogy szánjon időt az adatkezelési szabályzatunk megismerésére. 

Adatkezelési szabályzat 

A preton.hu weboldal látogatói és felhasználói részére. 

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során a kapcsolatfelvételi űrlapon kitöltött adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. 

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. 

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése: 

Név / cégnév: Preton Building Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2615 Csővár, Honvéd út 4.

Adószám: 26700951-2-13

Nyilvántartási szám (NAIH): 13-09-198997

Weboldalak megnevezése, címe: https://preton.hu

 

Az adatkezelő elérhetőségei: 

Név / cégnév: Preton Building Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2615 Csővár, Honvéd út 4.

Levelezési cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert u. 2.

E-mail: info@preton.hu

Személyes adatok kezelése 

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. 

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (checkbox). A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. 

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot tesz, illetve úgy cselekszik, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

Az adatkezelés jogszerűsége 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

  • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 
  • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
  • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges; 

  • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
  • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. 

Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie. 

Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető. 

A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség. 

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. 

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. 

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos. 

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 

Az adatkezelés célja
- Weboldalon történő kapcsolatfelvétel során 

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel. 

Az adatkezelés a weboldalon tett hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor, de legkésőbb a visszavonó levél megérkezését követő 3 napon belül, történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben (info@preton.hu)

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető még e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres négyzet (checkbox) szándékos kipipálásával teheti meg. 

Sütik (cookie-k) 

Cégünk a szolgáltatások javítása érdekében sütiket helyez el a felhasználás során. 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. 

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: a sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Google Analytics Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet (idézet az oldalról): 

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el. 

Adatvédelem részletesen: 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/polici es/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e. 

Egyéb célból történő adatkezelés 

Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni. 

Adatfeldolgozók 

Tárhelyszolgáltató: 

Név / cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó

Telefon: +36 1 789 2 789

E-mail: support@tarhely.eu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. 

Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. 

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. 

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok (nem kimerítő felsorolás) A tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A helyesbítéshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. 

A tiltakozáshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 

Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

Szabályzat hatálya 

Jelen szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

  • - az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
  • - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 
  • - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.